Afspraak afzeggen of verzetten?

Geen probleem! Er zijn echter wel enkele regels.

Het komt namelijk steeds vaker voor, soms wel 5x per week, dat mensen hun afspraak afzeggen, vergeten of willen verzetten op het laatste moment. Dit is financieel niet houdbaar. Bijna niemand kan een dag aan inkomsten missen. Als kleine zelfstandige lukt het mij in elk geval niet.

Ik ben er niet blij mee, maar gezien de mate waarin het voorkomt, ben ik daarom genoodzaakt om strikte regels te hanteren.

Hieronder wordt beschreven
• Regels m.b.t. afzeggen of verzetten van een afspraak tot 48 uur van tevoren
• Regels m.b.t. afzeggen of verzetten binnen 48 uur van tevoren of vergeten van een afspraak
• VIP tarief
• Betaling
• Wat gebeurd er als ik niet bereid ben om geld over te maken?
• Overmacht
• Te laat verschijnen op een afspraak
• Annuleren door Kalumi
• Annuleren in het belang van uw dier
• Hoe kan ik een afspraak afmelden of verzetten?

Regels m.b.t. het afzeggen of verzetten van een afspraak tot 48 uur van tevoren

Afzeggen of verzetten tot 48 uur voor de afspraak kan kosteloos op werkdagen. Zondagen en feestdagen tellen niet mee in de 48 uur!

Voorbeeld 1: u heeft op maandag om 9.00 uur een afspraak. U kunt dan uiterlijk tot 72 uur voor de afspraak, vrijdag tot 9.00 uur, uw afspraak kosteloos afmelden/verzetten.
Voorbeeld 2: u heeft op donderdag om 15.00 uur een afspraak. U kunt dan uiterlijk tot 48 uur voor de afspraak, dinsdag tot 15.00 uur, uw afspraak kosteloos afmelden/verzetten.

Geef, indien mogelijk, eerder door wanneer u niet kunt komen. Wellicht kan dan iemand anders nog komen op de voor u gereserveerde dag en tijd.

Regels m.b.t. het afzeggen of verzetten van een afspraak binnen 48 uur van tevoren of vergeten van een afspraak

U kunt weer een nieuwe afspraak maken nadat ik het startarief ter compensatie heb ontvangen op mijn bankrekening.

Let wel: dit is voor mij geen snelle manier om zonder iets te doen geld te verdienen, maar om te voorkomen dat ik (minder) verlies draai omdat ik onverwacht en buiten mijn controle om geen inkomsten heb.

Betaling

Voor de betaling kunt u mij vragen om u een betaalverzoek (Tikkie) te sturen. Met dit betaalverzoek kunt u via iDeal veilig betalen via uw eigen bank. Ik krijg hiervan direct een melding en u kunt dan ook meteen contact opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen.

U kunt uiteraard ook handmatig het geld overmaken. Indien u een ING rekening heeft dan zal het geld er ook vrijwel direct opstaan. Via een andere bank kan het langer duren.

Rekeningnummer: NL68 INGB 0005 3359 30 t.n.v. C. Erdtsieck

Wat gebeurd er als ik niet bereid ben om geld over te maken?

Niets, behalve dan dat het niet mogelijk is om een nieuwe afspraak te maken.

Er volgt dus niet een rekening, zoals bijvoorbeeld bij de tandarts wel gebruikelijk is?

Nee, mijn motivatie voor de compensatie heb ik hierboven uitgelegd en is mijn inziens meer dan fair. Indien u zich hier niet in kunt vinden, dan zult u ook niet genegen zijn om een rekening te betalen en aangezien het sturen van een rekening mij ook weer tijd en geld kost, kies ik ervoor om dit niet te doen.

Overmacht

Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt.

Hieronder enkele voorbeelden:

Aantoonbare overmacht: spoedopname ziekenhuis van uzelf, overlijden van een naast familielid binnen 48 uur voor de afspraak, extreme weersomstandigheden, ziekte van uw dier met verklaring dierenarts.

Geen overmacht: geen oppas, geen geld, kat/konijn/cavia is zoek, werken en overwerken, afspraak vergeten, dubbele afspraak, privéomstandigheden, griep/verkoudheid/migraine etc. van u of een huisgenoot, begrafenis/crematie, vakantie, ziekte van uw dier zonder verklaring dierenarts.

Hoewel ik begrijp dat veel van bovenstaande situaties tot overmacht kunnen leiden, vallen ze in beginsel meestal niet onder overmacht omdat ik dit niet (goed) kan beoordelen. Daarom dient er bij verzetten en afzeggen binnen 48 uur of het vergeten van de afspraak altijd eerst het startarief betaald te worden voordat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

Kunt u tijdens de nieuwe afspraak aantonen dat er sprake was van overmacht? Dan hoeft u uiteraard geen compensatie te betalen voor de gemiste afspraak. Het reeds betaalde startarief wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de behandeling.

Te laat verschijnen op een afspraak

Te laat komen op een afspraak kan gebeuren, maar laat het altijd zo snel mogelijk weten wanneer u later komt. Indien de vertraging meevalt dan kan de afspraak meestal gewoon doorgaan zoals gepland. In andere gevallen kan de behandeling ingekort worden. Eventueel zal er dan een nieuwe (betaalde) afspraak gemaakt moeten worden om de behandeling te voltooien.

Wanneer u niet laat weten dat u later komt, dan ga ik er na 10 minuten vanuit dat u helemaal niet meer komt. U kunt dan een nieuwe afspraak maken nadat u het starttarief voor de gemiste afspraak hebt betaald.

Annuleren door Kalumi

Het kan voorkomen dat niet u, maar ik de afspraak moet annuleren. In principe zeg ik nooit afspraken af, maar ook ik kan in een situatie terecht komen waarbij sprake is van overmacht. Indien mogelijk wordt er dan in overleg met u naar een passende oplossing gezocht. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van de afspraak.

Annuleren in het belang van uw dier

Een andere mogelijkheid waarbij ik (of u) een afspraak kan (moet) annuleren is wanneer dit in het belang is van uw dier. Bijvoorbeeld bij hoge temperaturen. Wanneer uw dier hier is, ben ik tot op bepaalde hoogte natuurlijk verantwoordelijk voor uw dier en trimmen en vervoeren vormt bij hoge temperaturen een te hoog risico voor de gezondheid en het welzijn.

Zodra de kans groot is dat het erg warm zal worden, neem ik contact met u op om een nieuwe datum en/of tijd af te spreken. U kunt met deze reden ook zelf contact opnemen om de afspraak kosteloos te verzetten.

Hoe kan ik een afspraak afmelden of verzetten?

U kunt bellen, Sms’en of een WhatsApp bericht sturen naar 06 12117517. Indien u belt en ik neem niet op (deze kans is aanwezig gezien mijn werkzaamheden), dan kunt u een voicemailbericht achterlaten inclusief de vermelding van uw e-mailadres zodat ik u een bevestiging kan sturen. Via het formulier hieronder kunt u per mail afzeggen.

U krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur. Bij bellen of mailen krijgt u een e-mail. Bij een SMS of WhatsApp bericht krijgt u een bericht terug.
Ontvangt u binnen 24 uur geen bevestiging? Dan is uw afmelding niet goed doorgekomen en dus ook niet geldig. U dient dan zelf weer contact op te nemen.


Kalumi gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden

PDF bestand
 
Deze algemene voorwaarden kunnen en mogen uitsluitend worden gebruikt door trimsalonhouders die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Trimmend Nederland. Het is deze trimsalonhouders niet toegestaan deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32171818.
2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van deze algemene voorwaarden, en als trimsalonhouder aangesloten bij de VVTN.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer een overeenkomst heeft gesloten.
4. Overeenkomst: iedere tussen de ondernemer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.
5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de ondernemer wordt gesteld.
6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de ondernemer, derden worden betrokken.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.
3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.
2. Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vordert.
3. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken.

ARTIKEL 5. | MEERWERK EN WIJZIGINGEN
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. | ANNULERINGSVOORWAARDEN (zie hierboven de aangepaste annuleringsvoorwaarden van Kalumi)
1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

ARTIKEL 7. | RECLAMES 1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemer.
2. Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip.
3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.
4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:
• het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt;
• het huisdier anderszins onhandelbaar is.
3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.
2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.
4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven wijze.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | RETENTIERECHT Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN
1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt hieromtrent een database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van andere redelijke belangen met de daarbij aangesloten ondernemers uit te wisselen.
2. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de ondernemer gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de ondernemer en de opdrachtgever. De ondernemer kan VVTN machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer verplicht een dergelijk verzoek van de ondernemer te aanvaarden.
3. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent zijn klachten over de ondernemer, aan de hand waarvan VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan optreden en/of jegens de ondernemer passende maatregelen kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.
4. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt.
5. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden heeft ingestemd.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.
2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.
3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
4. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens de ondernemer een beroep kan doen op VVTN overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden in een PDF bestand

Deze pagina delen: